PRIVACYREGLEMENT 

Eigen Kracht Telt, gevestigd te Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69134510, verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Eigen Kracht Telt hier in de praktijk mee omgaat.

 

1. Op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Eigen Kracht Telt persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

Eigen Kracht Telt verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld.

 

3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?

 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 

 1. achternaam en voornamen;
 2. geboortedatum;
 3. burgerservicenummer (BSN);
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. adresgegevens;
 7. het polisnummer ziektekostenverzekering;
 8. de gegevens van de huisarts;
 9. gegevens over je gezondheid;
 10. financiële gegevens;

 

4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Eigen Kracht Telt verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden met instanties en voor informatie waar u zelf om heeft gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media.

 

5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Eigen Kracht Telt verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 1. Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
 2. Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;
 3. Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering

 

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Eigen Kracht Telt kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners

(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Eigen Kracht Telt persoonsgegevens verwerken. Eigen Kracht Telt sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier ZilliZ van leverancier Landmerc+, waar Eigen Kracht Telt een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten.

 

Eigen Kracht Telt deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Eigen Kracht Telt deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Binnen Eigen Kracht Telt kunnen zonder toestemming van u persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener.

 

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Eigen Kracht Telt geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Eigen Kracht Telt ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Eigen Kracht Telt bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Eigen Kracht Telt hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar;

 

9. En als er een datalek plaatsvindt?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Eigen Kracht Telt heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Wijzigen van deze privacyverklaring

Eigen Kracht Telt kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Eigen Kracht Telt gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

11. Functionaris voor de gegevensverwerking

Binnen Eigen Kracht Telt ziet de directie erop toe dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze organisatie.

 

10. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?

U hebt het recht Eigen Kracht Telt te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Eigen Kracht Telt door een e- mailbericht te sturen naar info@eigenkrachttelt.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Eigen Kracht Telt persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Eigen Kracht Telt door een e-mailbericht te sturen naar info@eigenkrachttelt.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens